Małżeństwo


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafia należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:
A: do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;
B: albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

– Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją „do ślubu kościelnego”.
– świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
– dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
– dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
– Dokument z USC: „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”.
– Dowody osobiste (do wglądu).

6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.

7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

9. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.

10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).

11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Dla osób spoza naszej parafii (niespełniających w/w kryteriów) wszelkich informacji na temat zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym Kościele Garnizonowym udzielamy w naszej kancelarii.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

– Dowód osobisty
– Aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa, ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
– Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
– Dokument potwierdzający kanoniczną przynależność do Ordynariatu Polowego WP
– W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

– Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
– Udział w konferencjach przedmałżeńskich (w każdy czwartek o godz. 19.00 w parafii św. Jana Kantego w Legionowie)

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

– Indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej
– Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
– Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
– Dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa z rodzin wojskowych

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Zamieszkanie stałe zgodnie z kan. 102 $ 1 KPK nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
Tymczasowe zamieszkanie zgodnie z kan. 102 $ 2 KPK nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeżeli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Małżeństwo w parafii wojskowej mogą zawrzeć te osoby, z których przynajmniej jedna personalnie przynależy do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Są to (wg Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II: „Spirituali Militium Curae” oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

– Żołnierze zawodowi
– Dzieci żołnierzy zawodowych o ile mieszkają razem z rodzicami
– Żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby
– Pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych
– Uczniowie szkół wojskowych
– Wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeżeli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.